Borrower Requirements

לפני תהליך בקשת ההלוואה!

על מנת למלא את הבקשה, חשוב
שתהיו מוכנים מראש עם המידע והטפסים הדרושים.

חשוב לשים לב! בשלב זה מקבלים הלוואות
עד לסכום של ₪90,000 אך ורק לעסקים ולא למלכ״רים.

לזכאי ‘קרן משרד הכלכלה‘, באמצעות יועץ עסקי בלבד,
יש להגיש כאן>>  

(יש למלא את טופס הבקשה אך ורק דרך מחשב ולא בנייד)

בואו נוודא שיש לכם את כל המידע הדרוש:

חשוב לשים לב! בשלב זה מקבלים הלוואות
עד לסכום של ₪90,000 אך ורק לעסקים ולא למלכ״רים.